นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ปฏิบัติการ ICT

ศูนยภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระบบตรวจข้อมูลน้ำฝนตามจุดวัดน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

สำนักหอพรรณไม้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานศาลปกครอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้

สลิปเงินเดือน กรมอุทยานฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16


เอกสาร ข้อมูล และแผน


ข่าวประชาสัมพันธ์

Blog Image

การเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

12 กพ. 2561; 15.00 น.

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานการเปิดตัวโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนรุกขชาติ ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ ซึ่งโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย เป็นการดำเนินการตาม ...

Read more
Blog Image

กิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2561

12 กพ. 2561; 14.53 น.

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ,ผอ.ทสจ.จว.ช.ม.และ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ...

Read more
Blog Image

การบรรยายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา นโยบายและการดำเนินงาน รวมถึงโครงการเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แก่บุคลากรของราชอาณาจักรภูฏาน

12 กพ. 2561; 14.46 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้ร่วมบรรยาย พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ มีวาสนา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ และ นายกฤษณ์ เจริญทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา นโยบายและการดำเนินงาน รวมถึงโ ...

Read more
Blog Image

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนแม่บท การสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

12 กพ. 2561; 14.40 น.

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ. 16 ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนแม่บท การสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เป็นประธาน ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ...

Read more
Blog Image

พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเขียนแผนและโครงการเพื่อของบประมาณในการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (รุ่นที่2)

12 กพ. 2561; 14.31 น.

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ. 16 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเขียนแผนและโครงการเพื่อของบประมาณในการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (รุ่นที่2) ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ...

Read more
Blog Image

ติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

12 กพ. 2561; 14.25 น.

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (9-12 ม.ค.2561) ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แ ...

Read more
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดินวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๒ พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๓ พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคงวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตเชิญชมรายการ "กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น" 

โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา)

กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน ปลูกสำนึกข้าราชการไทยไม่โกง 
ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ - ๒๒.๕๕ น.พบเห็น สัตว์ป่าพลัดหลง สัตว์ป่าบาดเจ็บ แจ้งสายด่วน กรมอุทยานฯ โทร. 1362ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า

โทร. 0-5622-1140 ต่อ 601 หรือ 08-4926-2248, 08-0974-6777

สภาพดิน ฟ้า น้ำ อากาศ