นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ปฏิบัติการ ICT

ศูนยภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระบบตรวจข้อมูลน้ำฝนตามจุดวัดน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

สำนักหอพรรณไม้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานศาลปกครอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้

สลิปเงินเดือน กรมอุทยานฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16


เอกสาร ข้อมูล และแผน


ข่าวประชาสัมพันธ์

Blog Image

โครงการประชารัฐร่วมใจ จิตอาสาขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง

29 มิย. 2561; 20.30 น.

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจ จิตอาสาขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญ ...

Read more
Blog Image

การอบรมเทคนิคระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

6 มิย. 2561; 14.21 น.

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา09.00 -12.00 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดฝึกอบรม เทคนิคระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบเทคนิค และขั้นตอนในการใช้เครื่องดับเพลิง เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยยามฉุกเฉินเบื้องต้น การนี้ นายสมห ...

Read more
Blog Image

โครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

4 มิย. 2561; 09.49 น.

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน และนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้ ...

Read more
Blog Image

ทำบุญตักบาตร และอุดหนุนสินค้าในงานตลาดประชารัฐ

28 พค. 2561; 11.38 น.

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นักท่องเที่ยว และประชาชน ทำบุญตักบาตร และอุดหนุนสินค้าในงานตลาดประชารัฐ บริเวณป่าในเมือง (สวนรุกขชาติห้วยแก้ว) ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื ...

Read more
Blog Image

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี๋ใหม่เมือง 2561

28 พค. 2561; 11.33 น.

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี๋ใหม่เมือง 2561 เพื่อทำพิธีสระเกล้าดำหัวพระพุทธพิทักษ์ไพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญต่างๆ และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร ...

Read more
Blog Image

พิธีอัญเชิญท้าวมหาพรหมองค์ใหม่

28 พค. 2561; 11.28 น.

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีอัญเชิญท้าวมหาพรหมองค์ใหม่ ขนาด 16 นิ้ว ขึ้นประดิษฐานบนวิมานศาลที่ประทับหลังใหม่ เพื่อให้เกิดความสง่างามเป็นสิริมงคลต่อสถานที่ราชการ และเป็นที่สักการบูชาของบุคลากร ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ...

Read more
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดินวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๒ พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๓ พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคงวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตเชิญชมรายการ "กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น" 

โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา)

กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน ปลูกสำนึกข้าราชการไทยไม่โกง 
ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ - ๒๒.๕๕ น.

พบเห็น สัตว์ป่าพลัดหลง สัตว์ป่าบาดเจ็บ แจ้งสายด่วน กรมอุทยานฯ โทร. 1362ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า

โทร. 0-5622-1140 ต่อ 601 หรือ 08-4926-2248, 08-0974-6777

สภาพดิน ฟ้า น้ำ อากาศ